Meteen naar de inhoud

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen:

1. sluiten van de logiesovereenkomst.

1.1 Basis van het aanbod van de verhuurder en de boeking van de gast zijn de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in de boekingsbasis (bijv. locatie beschrijving, classificatie uitleg) voor zover deze beschikbaar zijn voor de gast op het moment van boeking.
1.2 De gastheer wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§ 312g lid 2 zin 1 nr. 9 BGB) bestaat er geen herroepingsrecht voor op afstand gesloten gastverblijfovereenkomsten (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telecopieën, e-mails, berichten verzonden via mobiele telefoondienst (SMS) alsmede omroep en telemedia), maar gelden uitsluitend de wettelijke bepalingen inzake het niet-gebruiken van verhuurdiensten (§ 537 BGB) (zie ook nr. 3. van deze gastverblijfvoorwaarden). Er bestaat echter een herroepingsrecht indien de overeenkomst voor logiesverstrekking buiten verkoopruimten is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst berust, op voorafgaande bestelling van de consument zijn gevoerd; in dit laatste geval bestaat er evenmin een herroepingsrecht.
1.3 Door op de knop (de knop) “boeken met betalingsverplichting” te drukken, biedt de gast de gastheer de sluiting van het contract voor het gastenverblijf bindend aan. De gast zal onmiddellijk een elektronische bevestiging ontvangen van de ontvangst van zijn boeking.
1.4 De verzending van het contractaanbod door op de knop “boeken met betalingsverplichting” te drukken, vestigt geen aanspraak van de gast op het sluiten van een contract voor een gastenverblijf volgens zijn boekingsgegevens. De gastheer is vrij in zijn beslissing om het contractaanbod van de gast al dan niet te aanvaarden. Het contract komt tot stand door de ontvangst van de reserveringsbevestiging van de gastheer door de gast.
1.5 Als de reserveringsbevestiging onmiddellijk na de boeking door de gast wordt gemaakt door het indrukken van de knop “boeken met betalingsverplichting” door overeenkomstige weergave op het scherm (boeking in real time), komt de logiesovereenkomst tot stand met de ontvangst en weergave van deze reserveringsbevestiging door de gast op het scherm, zonder de noodzaak van een tussentijdse kennisgeving van de ontvangst van zijn reservering. In dat geval wordt de gast de mogelijkheid geboden om de boekingsbevestiging op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van de gastverblijfsovereenkomst is echter niet afhankelijk van het feit of de gast van deze mogelijkheden gebruik maakt om op te slaan of af te drukken.


2. aankomst en vertrek

2.1 Tenzij in individuele gevallen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is bezetting van de accommodatie niet mogelijk vóór 15:00 uur en dient de aankomst van de gast uiterlijk om 18:00 uur plaats te vinden.
2.2 Voor latere aankomsten geldt:
a) De gast is verplicht de gastheer uiterlijk om 18.00 uur of op het overeengekomen tijdstip van aankomst te informeren, indien hij te laat aankomt of, in geval van een verblijf van meerdere dagen, pas op een volgende dag zijn intrek wil nemen in de geboekte accommodatie.
b) Indien een tijdige kennisgeving uitblijft, is de gastheer gerechtigd de accommodatie elders te betrekken. Voor de duur van de niet-bezetting zijn de regels omtrent het uittreden en/of het niet aankomen van de gast in deze gastentoelatingsvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.
c) Voor tijden van bewoning, waarin de gast door verlate aankomst de accommodatie niet in gebruik neemt, zijn de regelingen omtrent het uittreden en/of het niet aankomen van de gast in deze gastentoelatingsvoorwaarden van overeenkomstige toepassing. De gast is niet gehouden enige betaling aan de verhuurder te doen voor dergelijke perioden van bewoning indien de verhuurder contractueel of wettelijk verantwoordelijk is voor de redenen van de latere aankomst of niet-bewoning.
2.3 Het verlaten van de accommodatie van de gast zal plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, zonder speciale overeenkomst ten laatste om 12:00 uur op de dag van vertrek. Indien de accommodatie niet op tijd wordt verlaten, kan de gastheer een overeenkomstige aanvullende schadevergoeding eisen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen. Een aanspraak van de gast op het gebruik van de faciliteiten van de accommodatie na 12.00 uur op de dag van vertrek bestaat alleen in het geval van een algemene verwijzing van de gastheer in dit opzicht of een overeenkomst die hiermee in het individuele geval is gesloten.


3 Annulering en niet-aankomst

3.1 Een ontslag of een niet-aankomst zonder verklaring van ontslag zijn alleen dan kosteloos voor de gast indien de mogelijkheid voor een kosteloos ontslag door de gastheer werd verleend in de vorm van een algemene verwijzing of een speciale overeenkomst en de verklaring van ontslag bij de gastheer binnen de aangegeven termijn wordt ontvangen.
3.2 In geval van terugtrekking of niet-aankomst van de gast zonder bericht van terugtrekking, blijft de aanspraak van de gastheer op betaling van de overeengekomen prijs van het verblijf, met inbegrip van het cateringgedeelte en de kosten voor aanvullende diensten, van kracht.
3.3 De verhuurder zal zich inspannen om de accommodatie voor andere doeleinden te gebruiken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, zonder verplichting tot bijzondere inspanningen en rekening houdend met het bijzondere karakter van de geboekte accommodatie (bijv. niet-rokerskamer, familiekamer).
3.4 De verhuurder dient rekening te houden met een alternatieve bezetting en, indien dit niet mogelijk is, bespaarde kosten.
3.5 Volgens de in de jurisprudentie erkende percentages voor de beoordeling van bespaarde kosten, moet de gast de gastheer de volgende bedragen betalen, in elk geval op basis van de totale prijs van de logiesverstrekking (inclusief alle bijkomende kosten), maar zonder rekening te houden met eventuele belastingen voor de toeristenbelasting:
Voor vakantieappartementen/accommodatie zonder pension 90%
Voor bed and breakfast 80%
Voor halfpension 70%
Voor volpension 60%
3.6 De gast behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de gastheer aan te tonen dat zijn bespaarde kosten aanzienlijk hoger zijn dan de hierboven in aanmerking genomen aftrek, of dat een alternatief gebruik van de logiesdiensten heeft plaatsgevonden. In geval van een dergelijk bewijs is de gast slechts gehouden tot betaling van het dienovereenkomstig lagere bedrag.
3.7 Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.
3.8 In het geval van een directe boeking bij de gastheer, moet de annulering uitsluitend aan de gastheer gericht worden, niet aan de plaatselijke VVV-kantoren of andere tussenpersonen, en moet schriftelijk gedaan worden in het belang van de gast.


4. Betaling

4.1 Na het sluiten van het contract (ontvangst van de boekingsbevestiging of aanvaarding van een bindend aanbod), kan de verhuurder een aanbetaling vragen van maximaal 20% van de totale prijs van het verblijf per persoon.
4.2 De totale prijs van het verblijf, inclusief alle bijkomende kosten, dient uiterlijk op de dag van aankomst aan de gastheer te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.
4.3 De verhuurder kan bij een verblijf van meer dan een week een tussentijdse afrekening verstrekken, die direct opeisbaar is.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders geadverteerd of overeengekomen in individuele gevallen, zijn betalingen alleen mogelijk in contanten, niet per credit card, EC card of per bankoverschrijving. Betalingen kunnen niet worden verricht in vreemde valuta.
4.5 Indien een overeengekomen aanbetaling niet of niet volledig door de gast wordt voldaan ondanks een door de verhuurder gestelde termijn, is de verhuurder gerechtigd, voor zover hij zelf bereid en in staat is de contractuele diensten te verlenen en voor zover er geen wettelijk of contractueel retentierecht van de gast bestaat, zich uit de overeenkomst met de gast terug te trekken en de gast de terugtrekkingskosten volgens punt 3 van deze voorwaarden in rekening te brengen.


5. beperking van aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van de verhuurder uit de logiesovereenkomst volgens § 536a BGB voor schade die niet voortvloeit uit verwonding van leven, lichaam of gezondheid, is uitgesloten, tenzij deze berust op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door de verhuurder of een wettelijke vertegenwoordiger of agent van de verhuurder.
5.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening in verband met diensten die tijdens het verblijf voor de gast herkenbaar als externe diensten slechts bemiddeld worden (b.v. sportevenementen, theaterbezoek, tentoonstellingen, etc.). Hetzelfde geldt voor externe diensten die reeds samen met de reservering van de accommodatie worden geregeld, voor zover deze in de advertentie of de reserveringsbevestiging uitdrukkelijk als externe diensten worden aangemerkt.